Disclaimer

Disclaimer van KamersAmstelveen

KamersAmstelveen is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersAmstelveen, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersAmstelveen zijn verbonden. KamersAmstelveen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersAmstelveen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersAmstelveen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersAmstelveen worden aangeboden. KamersAmstelveen garandeert niet dat de op KamersAmstelveen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersAmstelveen garandeert ook niet dat de op KamersAmstelveen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersAmstelveen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersAmstelveen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersAmstelveen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersAmstelveen. U vrijwaart KamersAmstelveen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersAmstelveen.