Disclaimer

Disclaimer van Kamer Amstelveen

Kamer Amstelveen is niet aansprakelijk voor de inhoud van Kamer Amstelveen, noch van websites die op enigerlei wijze met Kamer Amstelveen zijn verbonden. Kamer Amstelveen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Kamer Amstelveen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Kamer Amstelveen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Kamer Amstelveen worden aangeboden. KamerAmstelveen garandeert niet dat de op Kamer Amstelveen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Kamer Amstelveen garandeert ook niet dat de op Kamer Amstelveen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Kamer Amstelveen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Kamer Amstelveen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Kamer Amstelveen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Kamer Amstelveen. U vrijwaart Kamer Amstelveen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Kamer Amstelveen.